UVOD U STUDIJE PERFORMANSA

Icon

blog kursa “Uvod u studije performansa” na Interdisciplinarnim postdiplomskim studijama Univerziteta umetnosti, Beograd

SISTEM RADA I OCENJIVANJA


METODE RADA

Namera nam је da motivišemo studente da uzmu aktivno učešće u kursu, health pisanjem radova, čitanjem radova kolega i učešćem u diskusijama, radionicama i na blogu, čitanjem literature i dolascima na časove. Na početku kursa, studente ćemo detaljno upoznati sa sistemom rada i ocenjivanja, temama i rasporedom predavanja i opštom literaturom. Sam kurs ćemo realizovati kroz redovne susrete na časovima četvrtkom od 17:15-18:45 u učionici br. 19, kao i aktivnim korišćenjem bloga http://www.uu-studije-performansa.tkh-generator.net. Nedelju dana pre predavanja, studenti će dobijati apstrakte i tekstove predavanja, sa spiskom specifične literature, kako bi se stvorili uslovi za aktivan i relevantan dijalog na času, umesto ex catedra izlaganja. Metodologija ovakvog načina rada zasniva se na teorijama i praksama post-pedagogije Jacquesa Rancierea, Gregory Ulmera i Ivana Illicha.

U skladu sa ovim zamislima, osnovni sistem ocenjivanja će, umesto na usmenom ispitu, testu ili seminarskom radu, biti zasnovan na permanentnom bodovanju rada, pri čemu studenti u najvećoj meri preuzimaju odgovornost za svoj angažman i ocenu koju žele da dobiju. Studenti koji iz bilo kog razloga nisu spremni za ovakvu vrstu rada, imaće priliku da polažu ispit na klasičan način – u vidu testa, u svim narednim ispitnim rokovima. Neučestvovanje u kursu nema konsekvence na ocenu na testu.

Cilj ovako zamišljenog rada je upoznavanje studenata sa aktuelnim temama studija izvođenja, aktiviranje stečenih znanja i njihova praktična primena u radu, stimulacija samostalnog teorijskog rada, kao i podrška kritičkom mišljenju, saradnji i otvorenosti za (samo-)problematizaciju.


OCENJIVANJE


OPCIJA 1 – BODOVANJE PERMANENTNOG RADA TOKOM KURSA

Sistem ocenjivanja se zasniva na pozitivnom bodovanju rada studenata tokom kursa (sabiranjem bodova). Krajnja ocena se dobija zbirom sledećih aspekata:

· 25% ocene nosi sam dolazak na časove;

· 25% ocene nosi učešće u diskusijama;

· 25% ocene nosi učešće i kvalitet diskusije na blogu;

· 25% ocene nosi pismeni mini rad koji se objavi na blogu.


Bodovanje prema bodovima sakupljenim na času (75%): Kurs se sastoji od 12 predavanja (po 90 minuta).
 Maksimalno moguće je skupiti 12 x 3 = 36 bodova; 
od toga: za dolaske na časove (25%) 12 bodova; učešće u diskusiji (25%) 12 bodova; učešće i kvalitet diskusije na blogu (25%) 12 bodova, i najzad mini-rad donosi (25%) 12 bodova.

Maksimalno moguće je imati 48 bodova za rad tokom kursa.


Ocenjivanje: Minimum za prelaznu ocenu je 50% maksimalno mogućih bodova, što iznosi 24 boda.

Ocena 6: 24-28 bodova

Ocena 7: 29-33 boda

Ocena 8: 34-38 bodova

Ocena 9: 39-43 boda

Ocena 10: 44-48 bodova


OPCIJA 2 – BODOVANJE REZULTATA OSTVARENIH NA TESTU

Ukupna ocena prema bodovanju rezultata ostvarenih na testu: Test se sastoji od 10 pitanja za 10 pređenih tematsko-problemskih oblasti. Materijali za polaganje testa su apstrakti i tekstovi predavanja, koji će se nalaziti na blogu. 
Na testu, student/kinja može osvojiti maksimalno 10 bodova (svaki odgovor se boduje od 1/2 boda do 1 boda).

Ocenjivanje: Minimum za prelaznu ocenu je 50% maksimalno mogućih bodova, što iznosi 5 bodova.

Ocena 6: 5-6 bodova

Ocena 7: 6-7 bodova

Ocena 8: 7-8 bodova

Ocena 9: 8-9 bodova

Ocena 10: 9-10 bodova"Uvod u studije performansa" je izborni kurs na prvoj godini doktorskih studija na grupi za Teoriju umetnosti i medija. Koordinatorka kursa je prof. dr Aleksandra Jovićević. Predavači na kursu su dr Aleksandra Jovićević i dr Ana Vujanović. Cilj kursa je upoznavanje sa aktuelnim temama studija izvođenja (performansa), aktiviranje stečenih znanja i njihova praktična primena u radu, stimulacija samostalnog teorijskog rada, kao i podrška kritičkom mišljenju, saradnji i otvorenosti za (samo-)problematizaciju.